Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020. július 14-től

(Rövid megnevezése a továbbiakban és más iratokban: ÁSZF)

Jelen ÁSZF Erdélyi Károly egyéni vállalkozó (9555 Kissomlyó, Újhegy u. 1030., adószám: 68480127-1-38, nyilvántartási szám: 51805975, telefon: +36 20 465 7159) által a webmagad.hu honlapon nyújtott szolgáltatás szerződési feltételeit rögzíti.

I. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. Szolgáltató az Megrendelő részére internet alapú szolgáltatásokat biztosít, amelyekért az Megrendelő a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint, előre meghatározott díjakat köteles fizetni. Az internet alapú szolgáltatás a megrendelés szerint változó mértékben tartalmazza:

1.1.1. honlap üzemeltetését

1.1.2. szerkesztési szolgáltatás nyújtását

1.1.3. adminisztrációs felületet, amelynek segítségével az Megrendelő a rendszer által előre meghatározott keretek között módosíthatja a megjelenő weboldal tartalmát és használhatja az ehhez rendelkezésre bocsátott használati leírást.

1.2. Az Szolgáltató vállalja, hogy az elkészült online szolgáltatást üzemelteti.

1.3. A szerződés tárgyát képező weboldalt a Szolgáltató a legelterjedtebb pc-n, tableten és mobiltelefonokon használt böngésző típusokra optimalizálta. Utólagos optimalizálást nem vállal és az ebből eredő kártérítési és egyéb felelősséget is elhárítja.

A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei

2.1. Szolgáltató kötelezettsége az Megrendelő által megrendelt szolgáltatást biztosítani.

2.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást, karbantartás céljából szüneteltetni. A Szolgáltatás karbantartás célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti. A karbantartás idejét és várható időtartamát Szolgáltató 24 órával korábban köteles jelezni a Megrendelőknek elektronikus levelezés útján.

2.3. Szolgáltató éves szinten 99 %-os rendelkezésre állást biztosít tárhelyének elérhetőségére. Hibás működés estén a hibajavítás minden esetben azonnali intézkedést von maga után Szolgáltató részéről. A rendelkezésre állási időt nem csökkentik az előre bejelentett karbantartási idők.

2.4. A Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezését követő 12 órán belül elkészíti a megrendelt csomag szerinti szolgáltatást, majd azokat folyamatosan biztosítja a díjfizetéssel rendezett időtartamra. A Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatások meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget vállal a befizetett díj mértékéig.

2.5. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a rendszer állandó (24 órás) felügyeletét, szükség szerint a rendszer karbantartását. Szolgáltató vállalja a weboldalon tárolt adatok napi mentését.

2.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás jellegénél fogva nem továbbértékesíthető. Az Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a saját nevében veheti igénybe.

2.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Az Megrendelő jogosult a hibás, vagy kimaradt szolgáltatás időarányos díjának jóváírására, amennyiben a hiba a Szolgáltatónak róható fel. Vitás esetekben külső, a Szolgáltató által is elismert műszaki szakértő bevonása szükséges.

2.8. Szolgáltató csak a Megrendelő hozzájárulása esetén jogosult az Megrendelő nevét, és weblapjának címét a Szolgáltató marketing anyagaiban (internetes oldal, katalógus, stb.) a Partnerei között szerepeltetni.

2.9. A szolgáltatás a szabad forrású WordPress CMS-t használja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldal keretrendszeréhez, forráskódjához sem ő sem pedig megbízottja, meghatalmazottja révén sem kap közvetlen hozzáférést, így annak módosítására nincs lehetőség. Szabványos, legális beágyazó kódok használatára a rendszer biztosít lehetőséget.

2.10. Szolgáltató csomagjai különböző konfigurálási lehetőségeket biztosítanak. Amennyiben Megrendelő ezeken egyedi fejlesztési, megjelenítési igényt szeretne kérni, azt vagy a Szolgáltató vele közvetlenül kapcsolatban álló képviselőjén, vagy Szolgáltató info@webmagad.hu e-mail címén, illetve a +36 20 4657159 telefonszámon igényelheti.

Az egyedi igényekre Szolgáltató a fent felsorolt kapcsolat természetéből fakadó módon válaszol. Szolgáltató nem kötelezhető egyedi igények fejlesztésére, illetve egyedi modulok hozzáadására. Amennyiben Szolgáltató vállalja Megrendelő egyedi igényét, megteszi árajánlatát. Az egyedi igény teljesítésére Szolgáltató kizárólag abban az esetben kötelezhető, ha az ajánlatban szereplő összeget Megrendelő Szolgáltató díjbekérője alapján megfizette.

2.11. Szolgáltató lehetőséget kínál arra, hogy Megrendelő Szolgáltatótól „Szerkesztési szolgáltatás”-t rendeljen. Ebben az esetben legfeljebb 10 napos időtartamra Szolgáltató munkatársa Megrendelő rendelkezésére áll a megvásárolt csomag szerint honlap konfigurálásában, szerkezetének Megrendelő igényei szerinti kialakításában.

Amennyiben a „Szerkesztési szolgáltatás” lejártáig a kért konfiguráció Megrendelőnek felróható okok miatt nem készül el, további ilyen szolgáltatást kizárólag a díj újbóli megfizetésével kérhet.

Fentiek szerint: Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató munkatársának a konfigurációhoz szükséges adatokat, szövegeket, grafikai elemeket haladéktalanul rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató ezért cserébe vállalja, hogy a kért beállításokat haladéktalanul elkészíti.

Titoktartás

3.1. A Szolgáltató az Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti, azt harmadik fél részére az Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül tovább nem adja. A Szolgáltató köteles titkos/bizalmas adatként kezelni az Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait.

3.2. Felek vállalják, hogy az összes, a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban és az annak alapján ellátott tevékenységük során tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Az így megszerzett információt alkalmazottaik számára kizárólag megfelelő titoktartási nyilatkozat mellett, míg külső harmadik személyek részére kizárólag a másik Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé. Ha bármelyik Féltől, írásbeli felhatalmazás nélkül, titokként kezelendő információ jut harmadik személy tudomására, és ebből a másik Félnek, vagy harmadik személynek kára származik, akkor a vétkes Fél teljes anyagi felelősséggel tartozik a másik Féllel, illetve harmadik személlyel szemben.

3.3. Szolgáltató hozzájárulását adja, hogy Megrendelő tájékoztassa Partnereit a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról.

3.4. Szolgáltató az Megrendelő adatainak és adminisztrációs oldalainak biztonsága érdekében javasolja Megrendelőnek, hogy az átvételt követően a jelszavakat 24 órán belül változtassa meg. Ellenkező esetben, illetéktelen behatolás, adatlopás/hamisítás, stb. esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szellemi alkotáshoz fűződő jog

4.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes dokumentációja a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt, az abban rögzített feltételek mellett lehetséges, ennek megfelelően a dokumentáció, vagy annak bármely része harmadik személy részére nem adható át.

4.2. A szerződő felek egyhangúan megállapodnak abban is, hogy az jelen szerződés teljesítése kapcsán létrehozott szellemi termék a Szolgáltató szerverén történő használatának joga az Megrendelőt illeti. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1.§ (2) c.) pontja alapján szerzői jogi védelem alá tartozik. A forráskód tulajdonjogát Szolgáltató fenntartja magának. (Forráskód alatt értendőek a következő kiterjesztésű fájlok: .psd, .php, .js, .db, .css, .html)

Szolgáltatási szerződés hatálya

5.1. Megrendelő a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét – harmadik személyekkel szemben is -, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

6.1. Az Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt díjat, előre történő esedékességgel fizeti meg a Szolgáltató díjbekérője alapján.

6.2. A Szolgáltató a befizetése iránt az év- vagy hóforduló napját megelőző 8. napon díjbekérőn intézkedik. A díj az év-, vagy hóforduló napjáig esedékes.

6.3. Biztosított honlap tárterületének mérete csomagtól függő, azt minden esetben az online felületen közöljük. Amennyiben a weboldal által igényelt tárterület meghaladja a csomagban meghatározott méretet, Megrendelő igénye alapján Szolgáltató egyedi árajánlatot készít. Amennyiben az ajánlatot Megrendelő nem fogadja el, Szolgáltató megtagadhatja a tárhely méretének növelését.

6.4. Megrendelő köteles a Szolgáltató által díjbekérőn megküldött díjakat esedékességekor megfizetni.

6.5. A szolgáltatási díjért a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

6.5.1. Ügyfélszolgálaton keresztül eseti segítséget nyújt a honlap használatával kapcsolatban.

6.5.2. Részletes, a felület kialakítását, a tartalmak feltöltését segítő használati leírást ad, melyet szükség esetén frissít az elvégzett fejlesztéseknek megfelelően..

6.5.3. A honlapépítő felületet folyamatosan fejleszti, frissíti, különös tekintettel a külső behatolási veszélek elhárítására.

6.5.4. Az elkészült honlapfelület hozzáférési adatainak átadása után Megrendelőé a felelősség a honlap tartalmát illetően, hiszen módjában áll minden, a weboldalon elérhető tartalmi elem javítására, cseréjére.

6.6. Szolgáltató nem vállal garanciát a keresőprogramokban való szereplésre vonatkozóan a konkrét pozícióval kapcsolatban, hiszen ez több olyan tényező együttes eredménye, melynek nagy részére csak Megrendelő és külső rendszerek algoritmusai lehetnek ráhatással.

6.7. Megrendelő a szolgáltatáshoz szükséges adatokat a Szolgáltató Ügyfélszolgálatától kapja meg e-mail-en.

6.8. Megrendelő elfogadja, hogy az általa befizetett éves vagy havi díj a weboldal elkészítésének és üzemeltetésének lehetőségét biztosítja számára a befizetés dátumától számított egy évig vagy hónapig.
Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatónak semminemű díj visszafizetési kötelezettsége nincs abban az esetben sem, ha a weboldal nem készül el az egy év alatt, mivel a Szolgáltatónak nincs ráhatása a Megrendelő munkájára.

A szerződés időtartama, felmondása

7.1. Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Amennyiben az Megrendelő a következő éves vagy havi, weboldal üzemeltetésre vonatkozó díjat a megküldött díjbekérő alapján nem fizeti meg, abban az esetben a Szolgáltató az egyszeri figyelmeztetés követő kettő 48 óra múlva felmondhatja a szerződést, felfüggesztheti a weboldal üzemeltetését. Forduló napnak minősül a szolgáltatási díjjal fedezett szolgáltatási időszak utolsó napját követő nap..

7.2. A Szolgáltató jogosult továbbá azonnal hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy az Megrendelő törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A szerződés felmondása nem mentesíti az Megrendelőt a felmondás napjáig keletkezett fizetési, szolgáltatási kötelezettségek alól. Amennyiben az Megrendelő a díjbekérő megküldését követő 8 napon belül nem egyenlíti ki fennálló tartozását, a Szolgáltató jogosult a hátralékos összeg megérkezéséig az Megrendelő értesítése nélkül a szolgáltatást szüneteltetni. A szolgáltatás szüneteltetése kiterjed a webes rendszer folyamatos működésének átmeneti blokkolására, az azon megtalálható információk átmeneti elrejtésére, valamint a tartalomkezelő rendszer (CMS) használatának átmeneti tiltására.

7.3. A szolgáltatás újra aktiválásának feltétele, hogy a szolgáltatás hátralékos díja, valamint, az 5000,- Ft nettó összegű aktiválási díj a Szolgáltató számlájára beérkezzen. Az Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatási és aktiválási díj megérkezését követően munkanapokon 24 órán belül indítja újra a szolgáltatást..

7.4. Megrendelő jogosult a Szolgáltatási szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni:

7.4.1. A Szolgáltató érdekkörében felmerült okból a szolgáltatást rendelkezésre állási ideje kevesebb, mint 99%

7.4.2. A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét megszegi

7.4.3. A Szolgáltató ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul

7.4.4. A Szolgáltató Szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget

7.4.5. Szolgáltató a felépült internetes hozzáférésen keresztül az Megrendelő belső informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre próbálkozást teszt, valamint nem megengedett (hacker) tevékenységet végez az Megrendelő hálózata viszonylatában.

7.5. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést az alábbiakban felsorolt esetekben, azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszüntetni:

7.5.1. Az Megrendelő a Szolgáltatási szerződésben meghatározottaktól eltérő célra használja a Szolgáltatást.

7.5.2. Az Megrendelő a szerződésben rögzített titoktartási elveket megszegi.

7.5.3. Az Megrendelő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul

7.5.4. Az Megrendelő a Szolgáltató Szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

7.5.5. Megrendelő a felépült internetes hozzáférésen keresztül a Szolgáltató informatikai rendszeréhez történő hozzáférésre próbálkozást teszt, valamint nem megengedett (hacker) tevékenységet végez a Szolgáltató hálózata viszonylatában.

7.5. A szolgáltatás biztosításának/aktiválásának/díjfizetési kötelezettség alapfeltétele

7.5.1. Online rendelt szolgáltatás esetében az ÁSZF elfogadása, személyes megrendelés esetében Megrendelő által minden oldalon cégszerűen ellenjegyzett, eredeti szerződéspéldány a Szolgáltatóhoz történő eljuttatása

7.5.2. A weboldalhoz tartozó CMS rendszer használatának teljes körű bemutatása, betanítása, vagy használati leírás átadása

7.5.4. A szerződésben, vagy online megrendelésben szereplő díjaknak Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

Egyéb rendelkezések

8.1. Szolgáltató a jelen szerződésben kifejezetten rögzített kötelezettségei, feladatai elvégzésén felül nem vállal felelősséget semmilyen olyan ügyben, amely a felhasználó által használt rendszer sajátosságaiból, a felhasználó által nem teljesített kötelezettségekből, hibás vagy nem jogszerű képi és szöveges tartalmak közléséből, illetve a jogszabályok változása, módosítása, illetve a fogyasztóvédelmi előírások miatt keletkezett, felhasználót érintő bírságból, szankcióból ered. Ezen esetekben Szolgáltató nem kötelezhető a felhasználónál esetlegesen felmerülő – szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kívüli – károk megtérítésére.
A Megrendelő jelen szerződés aláírásával egy időben kijelenti, hogy a Szolgáltató által készített internetes rendszerben felhasznált vizuális anyagokat (fotók, grafikák, animációk, logók, videók és egyéb forrásanyagok) a Megrendelő jóváhagyásával használták fel. A Megrendelő a vizuális anyagok felhasználásából, megjelenítéséből adódó mindennemű jogi következményekért teljes felelősséget vállal.

8.2. A rendszer publikus webhelyen történő üzemszerű működése alatt a Szolgáltató a hatályos adatvédelemi elveknek megfelelően jár el.

8.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Magyar Internet-szabványok alkalmazandók.

8.4. Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató részéről tájékoztató jellegű, időszakos elektronikus leveleket kapjon a megadott e-mail címére. Szolgáltató garantálja, hogy erre a célra olyan rendszert használ, mely alkalmas arra, hogy az Megrendelő egyszerűen leiratkozzon a szolgáltatásról. Továbbá vállalja, hogy a megadott e-mail címet és a rendszeren keresztül birtokába jutott információkat, adatokat jogosulatlan, harmadik félnek ki nem szolgáltatja, az adatokat legjobb tudása szerint és a rendszer által is védi.

Erdélyi Károly e.v.